Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 definities en algemeen
Artikel 2 informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
Artikel 3 totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 prijzen en betalingen
Artikel 5 waardecheques
Artikel 6 tickets
Artikel 7 afgelaste of verschoven evenementen
Artikel 8 aansprakelijkheid
Artikel 9 intellectuele eigendomsrechten
Artikel 10 diversen
Artikel 11 speciale voorwaarden cadeaubon
Artikel 12 toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1: definities en algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Arrangement(en): een aanvullend aanbod van een samenwerkingspartner van NOVOTIX, waarvoor NOVOTIX bemiddelt;
Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum, waaronder, doch niet beperkt tot, een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show, attractiepark of een sportevenement;
NOVOTIX: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVOTIX B.V., gevestigd te (4536 HL) Terneuzen aan de Oudelandseweg 22 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73146692.
NOVO Brands Investments: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVO Brands Investments B.V., de rechtspersoon welke eigenaar is van NOVOTIX;
Consument: de partij die de reservering bij NOVOTIX plaatst;
Locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt;
Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;
PSP: Payment Service Provider, de betaaldienst welke namens NOVOTIX de betalingen verwerkt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Consument en de organisator of de aanbieder van een arrangement met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een evenement of een arrangement;
Ticket: het elektronische (ook wel "e-Ticket” of "Ticketdirect”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement;
Annuleringsverzekering: Annuleringsverzekering via NOVOTIX onder de naam NOVO Secure;
Website: Novotix.nl, Novotix.io, Novotix.online, Ntix.nl


1.2 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij NOVOTIX producten of diensten van welke aard dan ook aan Consument aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Consument wijst NOVOTIX uitdrukkelijk van de hand.

1.3 De Consument maakt een reservering bij NOVOTIX. NOVOTIX brengt dan een Overeenkomst tot stand tussen de Consument en de Organisator van het door de Consument gekozen Evenement respectievelijk de aanbieder van het Arrangement. NOVOTIX is geen partij bij de uiteindelijke Overeenkomst(en).

1.4 Op deze Overeenkomst zijn (eveneens) van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of de samenwerkingspartners. Afschriften van deze algemene voorwaarden kunnen bij de Organisator en/of houder van de Locatie of de samenwerkingspartners worden verkregen. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden prevaleren de Algemene voorwaarden van NOVOTIX.

1.5 NOVOTIX is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten/producten/Arrangementen. NOVOTIX is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering.


Artikel 2: Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, welke door NOVOTIX aan de Consument worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2 Indien de Consument met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden. De Consument dient bij de telefonische reservering uitdrukkelijk de wensen bekend maken. NOVOTIX kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

2.3 Indien de Consument een beroep wil doen op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, kan de reservering uitsluitend telefonisch plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook internetreserveringen betreffen. De Consument dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven gebruik te willen maken van een bepaalde kortingsactie.

2.4 NOVOTIX biedt de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten ter verzekering van het annuleringsrisico voor de door bemiddeling door NOVOTIX aan de Consument verkochte Tickets op grond van de tussen de Consument en de Organisator tot stand gekomen Overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen bij NOVOTIX kosteloos worden verkregen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Consument dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.

3.2 De Consument zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Consument dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Consument in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Consument.

3.3 Indien NOVOTIX twijfelt aan de juistheid van de door de Consument verstrekte (betaal)gegevens, kan NOVOTIX contact met de Consument opnemen. Indien NOVOTIX de Consument niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan NOVOTIX de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Consument. Indien NOVOTIX twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Consument gebruikte betaalmiddel, heeft NOVOTIX het recht om de reservering te annuleren. NOVOTIX zal zich inspannen om de Consument in voornoemde gevallen te informeren.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat NOVOTIX, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is alleen mogelijk op grond van een afgesloten annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen en onder de voorwaarden daarvan. Annuleringen dienen te allen tijde door de Consument bij Europeesche Verzekeringen te worden ingediend.

Artikel 4: Prijzen, betalingen en resituties

4.1 De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en (II) bijkomende kosten, zoals de bespreekkosten die per Ticket in rekening worden gebracht en de orderkosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.

4.2 De kosten worden via de PSP op een Stichting derdengelden rekening gestort waarvan dagelijks, wekelijks, maandelijks of na het evenement; na een succesvolle verkoop een uitbetaling/doorstorting plaatsvindt van de entreekosten naar een door de organisator opgegeven bank(rekening). De bijkomende kosten worden door middels van een z.g. splitpayment op gelijk moment naar de bedrijfsrekening van NOVOTIX doorgestort.

4.3 De Consument betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per e-mail aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.

4.4 Indien de Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Consument na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan NOVOTIX de vordering uit handen geven, in welk geval de Consument naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.5 NOVOTIX zal de reservering laten vervallen indien de Consument de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.

4.6 NOVOTIX zal de Tickets aan de Consument verstrekken, zodra deze door de Organisator beschikbaar zijn gesteld. De Consument dient deze te controleren op juistheid. Indien de Consument de Tickets niet zeven dagen voor het Evenement heeft ontvangen, dient de Consument contact op te nemen met NOVOTIX.

4.7 De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Consument worden verstrekt.

4.8 NOVOTIX is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden en bijkomende kosten. NOVOTIX is bij de verkoop technisch- en transactioneel dienstverlener, en zorgt er met name voor dat de verkoop tussen de Organisator en de Consument tot stand kan komen. Bij eventuele restitutie vragen dient de Consument zich rechtstreeks tot de Organisator te wenden. De Organisator is verantwoordelijk voor eventuele restituties en neemt hierin zelf de beslissing of de restitutie vraag in behandeling- en/of gehonoreerd zal worden.

Artikel 5: Waardecheques

5.1 Betaling door de Consument met waardecheques kan alleen als deze door NOVOTIX worden geaccepteerd.

5.2 NOVOTIX accepteert geen enkele aansprakelijkheid ingeval toegezonden waardecheques zoekraken of niet tijdig worden bezorgd, tenzij dit het gevolg is van opzet/grove schuld van NOVOTIX of haar ondergeschikten.

Artikel 6: Tickets

6.1 De door NOVOTIX gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Consument geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of NOVOTIX niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets.

6.2 Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal NOVOTIX en/of de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

6.3 NOVOTIX behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.

6.4 Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement.

6.5 Ten aanzien van een elektronisch toegezonden Ticket geldt dat de Consument het Ticket, door middel van software die nodig is voor het openen en afdrukken van PDF bestanden en een daartoe geschikte printer, op een wit vel papier, formaat DIN A4, dient af te drukken.

6.6 Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

Artikel 7: Afgelaste of verschoven Evenementen

7.1 NOVOTIX is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator, dan wel door de houder van de Locatie of het Arrangement.

7.2 Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van entreegelden en de Organisator hiervoor NOVOTIX inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan NOVOTIX zijn voldaan kunnen plaatsvinden via NOVOTIX. Bij aankoop via een door NOVOTIX geautoriseerd (voor-)verkoopadres geschiedt restitutie alsdan via die partij.

7.3 NOVOTIX zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Consument heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door NOVOTIX verleende diensten, zoals bespreekkosten en orderkosten, of voor het Arrangement, nimmer worden vergoed. NOVOTIX aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van NOVOTIX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Consument in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van NOVOTIX of haar ondergeschikten.

8.2 De aansprakelijkheid van NOVOTIX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer NOVOTIX schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en NOVOTIX vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

8.3 NOVOTIX kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, Locatie of Arrangement.

8.4 NOVOTIX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Consument geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

8.5 NOVOTIX aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan NOVOTIX.

8.6 NOVOTIX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tickets die door de Consument van derden zijn verkregen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van NOVOTIX, alsmede met betrekking tot de door NOVOTIX gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij NOVOTIX. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement of de Locatie, berusten bij de Organisator dan wel de houder van de Locatie of het Arrangement. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende.

Artikel 10: Diversen

10.1 Het is bij een Evenement niet toegestaan om foto-, film- of andere opnameapparatuur, (alcoholhoudende)dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen naar de Locatie.

10.2 De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich, indien noodzakelijk, te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te (laten) fouilleren. Indien er ongeoorloofde voorwerpen worden aangetroffen kunnen deze ofwel op grond van art. 27 Sr. ofwel na toestemming van de Consument in beslag genomen worden. Aan degenen die geen medewerking verlenen aan voornoemde fouillering dan wel aan het in beslag nemen van ongeoorloofde voorwerpen kan de toegang tot de Locatie / het Evenement worden geweigerd, zonder restitutie van enig bedrag.

10.3 De Organisator en houder van de Locatie kunnen bezoekers de toegang tot het Evenement / de Locatie weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet rechtstreeks is verkregen via NOVOTIX of via andere door NOVOTIX geautoriseerde (voor)verkoopadressen.

10.4 De Consument dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor NOVOTIX de Tickets levert.

10.5 Consumenten die te laat bij het Evenement arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang wordt niet gegarandeerd.

10.6 De Organisator en de houder van de Locatie kunnen beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Consument verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

10.7 Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door NOVOTIX vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.8 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.9 Eventuele klachten van Consumenten naar aanleiding van een door NOVOTIX geleverde dienst dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Consumentenservice van NOVOTIX, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum postzegel/e-mail niet zal overschrijden.

Artikel 11: Speciale voorwaarden Cadeaubon

11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door NOVOTIX uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: "Cadeaubonnen") die worden verkocht door NOVOTIX en door NOVOTIX aangewezen derde partijen.

11.2 Iedere Cadeaubon, die voorzien is van een unieke code, wordt slechts eenmaal verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. NOVOTIX behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon (code) uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon: de e-mail die door NOVOTIX of een door NOVOTIX aangewezen derde partij de Consument is verzonden en waarin de code is opgenomen).

11.3 Iedere Cadeaubon is gedurende de periode vermeld op de Cadeaubon of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen, geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

11.4 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.

11.5 Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

11.6 De restwaarde van de Cadeaubon kan gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon worden gebruikt voor volgende bestellingen.

11.7 Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

11.8 Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

12.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Middelburg.


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 20 januari 2020 en vervangen de voorgaande versie, deze is opvraagbaar bij NOVOTIX.